The 3rd International Conference on Gross National Happiness Conference 2007, Nongkhai & Bangkok, Thailand

www gnh3 movement
Newsletter subscribe

Subscribe Unsubscribe

Click to enlarge

Pictures GNH3 Youth Programme available here>>>


Click to enlarge

 

 

เว็บไซต์ GNH ของเราเปิดพื้นที่เนื้อหาภาษาไทยแล้ว
ท่านสามารถเข้าได้จากเมนูหลัก "ไทย" หรือจากลิงค์ด้านล่างนี้

 "I feel that there must be some convergence among nations on the idea of what the primary objective of development and progress should be - something Gross National Happiness seeks to bring about".

                    H.M. Jigme Khesar Wangchuckความสุขมวลรวมประชาชาติ (GNH) เล่ม 1
ความสุขมวลรวมประชาชาติ (GNH) เล่ม 1 ศูนย์ภูฐานศึกษา : เรียบเรียง / เจษณี สุขจิรัตติกาล : แปล

ความสุขมวลรวมประชาชาติ (GNH) เล่ม 1                               
ศูนย์ภูฐานศึกษา : เรียบเรียง / เจษณี สุขจิรัตติกาล : แปล
พิมพ์ครั้งที่ ๑ ขนาด ๑๖ หน้ายกพิเศษ ๑๘๔ หน้า

ราคาปก : ๑๘๕ บาท

 

เป็นหนังสือที่เปิดความคิดใหม่ในการพัฒนา ที่ยึดความสุขของคนภายในประเทศเป็นหลัก ซึ่งถือว่าสวนกระแสเศรษฐกิจยุคปัจจุบันที่ยึดเอาการเติบโตของตัวเลขทางเศรษฐกิจเป็นตัวชี้วัด  ทั้งนี้ยังเสนอแนวทางอย่างยั่งยืนเพื่อให้บังเกิดความสุขร่วมกัน ซึ่งความสุขควรต้องมาก่อนความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ โดยยกเอากรณีศึกษาและตัวอย่างของประเทศภูฐานมานำเสนอ และถือว่าใกล้เคียงอย่างยิ่งกับแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของไทย

เอกสารทั้งเก้าชิ้นในหนังสือเล่มนี้ ล้วนแล้วแต่กล่าวถึงแนวคิดเกี่ยวกับความสุขมวลรวมประชาชาติ หรือ จีเอ็นเอช (GNH - Gross National Happiness) ด้วยกันทั้งสิ้น แม้ว่าจะมีทัศนะมุมมองที่แตกต่างกันอย่างมากก็ตาม ทั้งนี้เป็นผลสืบเนื่องมาจากการประชุมเชิงปฏิบัติการเป็นเวลาหนึ่งวัน ที่จัดขึ้นเมื่อเดือนมีนาคม ค.ศ.1999 โดยคณะกรรมาธิการการวางแผนงาน เพื่อพิจารณาว่าแนวคิดเรื่องความสุขมวลรวมประชาชาติจะสัมพันธ์กับดัชนีชี้วัดการพัฒนาของมนุษย์ (Human Development Index) หรือ เอชดีไอ (HDI) ซึ่งโครงการพัฒนาแห่งองค์การสหประชาชาติ ( United Nations Development Programme-UNDP) คิดค้นขึ้นได้หรือไม่

เนื้อหาในหนังสือเล่มนี้มิได้รวบรวมมาจากการประชุมเชิงปฏิบัติการเสียทั้งหมด และก็ไม่ได้นำเอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการทั้งหมดมาตีพิมพ์ในหนังสือเล่มนี้ ส่วนหนึ่งเพราะตั้งใจจะให้ครอบคลุมถึงการอภิปรายได้กว้างขวางขึ้น ดังเช่นที่ปรากฏอยู่ตามข้อเขียนใน คุนเซล (Kuensel) มานานหลายปีแล้ว ล่าสุด เนื้อหาสาระซึ่งท่านเหลียงโป ยิกมี ธินเลย์ (Lyonpo Jigmi Thinley) แสดงต่อที่ประชุมภูมิภาคเพื่อเอเชียและแปซิฟิกของ UNDP ในกรุงโซลเมื่อเดือนตุลาคม ค.ศ.1998 และ คุนเซล (Kuensel) นำลงตีพิมพ์เมื่อเดือนมกราคม ค.ศ.1999 ได้กระตุ้นให้เกิดการอภิปรายขึ้น ดังนั้น หนังสือเล่มนี้ซึ่งเป็นเอกสารประกอบการอภิปราย จึงมีวัตถุประสงค์ที่จะรวบรวมความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวคิดเรื่อง จีเอ็นเอช (GNH) ในแนวทางต่าง ๆ ดังที่ท่านผู้อ่านจะเห็นว่ามิได้เป็นการสรุปทัศนะหรือถ้อยแถลง หากแต่แสดงถึงการถกเถียงโต้แย้งต่าง ๆ กันที่กำลังเกิดขึ้น

pixel planet design